Zikirler

Zikirler

Zikir Nedir: Kavram olarak ‘zikir’; Allah’ı anmak üzere söylenmesi ve yapılması tavsiye edilen, sözlü ve ameli eylemleri kapsayan davranışların tümüdür.

Bismillâhirrahmanirrahim
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile (başlamak)

Lâ İlâhe İllallah Muhammedun Resulullah
Allah’tan başka ilah yoktur Hz Muhammed (s.a.v.) Allah’ın elçisidir.

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mulku ve lehu’l hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr.
Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm.
Yüce ve azametli Allah’a dayanmayan güç ve kuvvet yoktur.

Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü.
Ben şehadet ederim ki, (Yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki) Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür.

SübhanAllah
Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıftır (sonsuz yüce sıfatlara sahiptir).

Elhamdülillah
Hamd Allah’adır (Bütün övgüler ona aittir. Övülmeye değer sadece Yüce Allah (C.C) dir.)

Allahü ekber
Allah en büyüktür.

Estağfurullah
ALLAH’tan istiğfar (af) dilemek, yapılan bir işten pişman olmak anlamındadır.

Subhane Rabbiyel Azim.
Ey büyük Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Rabbena leke’l-hamd.
Ey Rabbımız! Her çeşit hamd ancak sanadır.

Subhane Rabbiye’l-ala.
Ey Yüce Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Allahumme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram.
Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali muhammedin fil evveliyne vel ahıriyne ve fil meleil a,la ila yevmid diyn.
Allahım Muhammede ve onun aline en evvelki zamanlardan en sonrakilere ve hatta kıyamet gününe kadar ruhlar aleminde ve her yerde salat eyle.

Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Allah’ı bütün noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah’adır. Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah’tır.

Estağfirullahel’azîm (el kerim, er rahim) ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyume ve etubü ileyh.
Kendisinden başka ilah olmayan, ebedî hayatla diri olan “Hay”, her şeyin varlığı kendisine bağlı olup, her şeyi ayakta tutan, kâinatı yöneten,”Kayyum” (keremi ve ihsanı bol “Kerim”, merhameti ve bağışlaması bol, esirgeyen “Rahim”) olan Yüce Allah’dan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim.

Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil Azim ve bihamdihi estağfirullah.
Allah’ı, ona hamd ederek tesbih ederim, büyük Allah’ı tesbih, ederim. Allah’tan bağışlanmamı isterim.

Rabbiyesir vela tuassir Rabbi temmim bil-hayır.
Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme, Rabbim bu işi hayırla tamamla

Elhamdü lillahillezi at’ameni hâzâ ve rezekanihi min ğayri havlin minni vela kuvetin.
Benim hiçbir kuvvetim yok iken bana bu yemeği ihsan eden ve onu bana rızık yapan Allah’a hamdederim.