Yatsı Namazı Tesbihatı

Yatsı Namazı Tesbihatı

 

Yatsının farzı kılınıp selâm verildikten sonra,

“Allahumme entesselâmu ve minkesselâm, tebârekte yâ zelcelâli velikram”

denir ve şu duâ okunur:

SALÂTEN TÜNCÎNÂ DUÂSI

“Allahumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncina biha min cemîil ahvâli vel âfât, ve takdilena biha cemîel hâcat, ve   tutahhirunâ biha min cemîis seyyiât, ve terfeuna biha indeke âledderecât, ve tubelliğuna biha aksel ğâyat, min cemiil hayrat fil hayati ve bâdel memat, birahmetika yâ erhamerrahimin, bi hurmeti Habibike yâ erhamerrahimin, bi hurmeti cemiil enbiya-i vel evliya-i  pîri pîran, pîri âzam ya Erhamerrahimin âmin, ve selâmun âlel murselin velhamdulillahi rabbil âlemin …” denilir, eller yüze sürülüp indirilir.

    Vitir namazını kılındıktan sonra,

“Subhânallahi velhamdulillâhi ve lâilâhe illallahu vallahu ekber, ve lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”

denilir ve ÂYETÜ’L-KÜRSÎ okunur:

   Bismillâhirrahmânirrahîmm,

“Allahu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyul kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun velâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti vemâ fi’l-ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe, vesia kursiyyuhu’s-semâvâti ve’l-ard. Velâ yeuduhû hıfzuhumâ vehuve’l-âliyyu’l-azîm”

Subhanellah   (33 kere)

Elhamdulillah  (33 kere)

Allahuekber    (33 kere)

“Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Vehuve hayyullezî lâyemut, biyedihil hayr ve huve alâ kulli şey’in kadîr ve ileyhi’l-mesîr” denilip duâ edilir.

    Duâdan sonraki tesbihâta devam edilir:

Fağlem ennehû  ( 1 defa )

Lâ ilâhe illallah   (33 defa )

Muhammedu’r-resûlullahi sallallâhu teâlâ aleyhi vesellem. (1 defa)

   Tesbihâttaki sâlât ü selâmlar okunur:

   Bismillâhirrahmânirrahîm,

İnnellahe ve melâiketehû yusellûne ale’n-nebiy. Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ.

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ..

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin  ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesirân kesîrâ.

Salli vesellim yâ Rabbi alâ habîbike Muhammedin ve alâ cemîi’l-enbiyâi ve’l evliya-i ve’l murselîn ve alâ âli kullin ve sahbi kullin ecmaîn. Âmin ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemin.

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Resûlallah.

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Habîballah.

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh.

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî biadedi evrakı’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtâr, vağfirlenâ verhamnâ veltufbinâ vebi üstâdinâ ve meşâyîhina  (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve ihvânena vebi talebeti Resâili’n-Nûri’s-sadıkîne yâ ilâhenâ bikulli salâtin minhâ şehadeten.. eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Resûlullahi Sallallahu Aleyhi Tealâ Vesellem.

  1. DUÂ-İ  İSM-İ  ÂZAM okunur:

(Soldan sağa satır satır okuyunuz.)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Yâ Cemîl  yâ Allah Yâ Karîb  yâ Allah Yâ Mucîb  yâ Allah Yâ Habîb  yâ  Allah
Yâ Raûf  yâ Allah Yâ Atûf   yâ Allah Yâ Ma’ruf yâ Allah Yâ Latîf  yâ Allah
Yâ Azîm  yâ Allah Yâ Hannân  yâ Allah Yâ Mennân yâ Allah Yâ Deyyân  yâ Allah
Yâ Sübhan  yâ Allah Yâ Emân  yâ Allah Yâ Bürhân   yâ Allah Yâ Sultân  yâ Allah
Yâ Müsteânyâ Allah Yâ Muhsin yâ Allah Yâ Müteâl yâ Allah Yâ Rahmân  yâ Allah
Yâ Rahîm yâ Allah Yâ Kerîm  yâ Allah Yâ Mecîd  yâ Allah Yâ Ferd  yâ Allah
Yâ Vitr  yâ Allah Yâ Ehad yâ Allah Yâ Samed  yâ Allah Yâ Mahmûd yâ Allah
Yâ Sâdıka’l-Va’di yâ Allah Yâ Aliyy  yâ Allah Yâ Ganiyy  yâ Allah Yâ Şâfî  yâ Allah
Yâ Kâfî  yâ Allah Yâ Muâfî  yâ Allah Yâ Bâkî  yâ Allah Yâ Hâdî yâ Allah
Yâ Kàdir  yâ Allah Yâ Sâtir yâ Allah Yâ Kàhhâr  yâ Allah Yâ Cebbâr  yâ Allah
Yâ Ğaffâr  yâ Allah Yâ Fettâh  yâ Allah

Celle celâluhu ve âmme nevâvuhû velâ ilâhe ğâyruh.

   Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller açılır:

“Yâ Rabbe’s-semâvâti Ve’l-ardı, yâ ze’l-Celâli ve’l-İkrâm. Nes’eluke bihakkı hâzihi’l-esmâi kullehâ entusalli-ye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve rahimte ve terehamte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi’l âlemîn, Rabbenâ inneke hamîdüm mecîd, birahmetike yâ erhamerrâhimîn, ve’l-hamdülillâhi Rabb’l-alemîn.”

  Bakara Sûresi’nin 285-286. Âyetleri (Âmenerresûlü) okunarak namaz bitirilir.

 Bismillâhirrahmânirrahîm,

“Âmene’r-resûlu bimâ unzile ileyhi mir rabbihî ve’l-mu’minûn. Kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kütubihî ve rusulih. Lâ nuferriku beyne ehâdin mir rusulih. Ve kàlû semi’na ve ata’nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-mesîr.  Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâ tuâhiznâ in nesînâ ev ahta’nâ. Rabbenâ velâ tehmil aleynâ isren kema hameltehu âlellezîne min kablinâ. Rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkete lenâ bih. Va’fu annâ, vağfirlenâ, verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ âlel kavmil kâfirîn.